Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 121/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-06-20

Sygn. akt III AUz 121/17

POSTANOWIENIE

Dnia 20 czerwca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Alicja Podlewska (spr.)

Sędziowie: SA Iwona Krzeczowska-Lasoń

SA Aleksandra Urban

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy K. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o emeryturę pomostową

na skutek zażalenia K. P.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 stycznia 2017 r. sygn. akt IV U 2422/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Alicja Podlewska SSA Iwona Krzeczowska-Lasoń SSA Aleksandra Urban

Sygn. akt III AUz 121/17

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odrzucił apelację ubezpieczonego K. P. od wyroku tego Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt IV U 2411/16, jako wniesioną po terminie, tj. na podstawie art. 370 k.p.c.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, iż wyrokiem z dnia 13 grudnia 2016 r. oddalił odwołanie ubezpieczonego od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 31 maja 2016 r. Ubezpieczony nie złożył wniosku o doręczenie mu wyroku z uzasadnieniem, zatem termin do złożenia apelacji wyniósł 21 dni i upłynął 3 stycznia 2017 r. Sąd powołał przepisy art. 369 § 1 i 2 kpc. Ubezpieczony złożył apelację od wyroku w dniu 04 stycznia 2017 r. (data stempla pocztowego), dlatego Sąd I instancji odrzucił apelację na podstawie art. 370 kpc.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł ubezpieczony, zaskarżając je w całości i domagając się jego uchylenia.

Skarżący oświadczył, iż apelację wniósł z zachowaniem terminu. Zgodnie z informacją uzyskaną w sekretariacie, złożył wniosek o doręczenie orzeczenia na piśmie, przy czym przez niezrozumienie nie dopisał, iż żąda również uzasadnienia wyroku, aczkolwiek taka była jego intencja. Niecelowym byłoby żądanie samego wyroku. Apelację złożył w terminie wynikającym z art. 369 § 1 k.p.c., gdyż był przekonany, że skoro domagał się doręczenia wyroku na piśmie to termin na wniesienie apelacji biegnie od dnia doręczenia tego wyroku.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie należało oddalić.

Zgodnie z treścią art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

W myśl przepisu art. 328 § 1 zd. 1 kpc, uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji (..).

Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku – art. 369 § 2 kpc.

Termin do wniesienia apelacji oblicza się w sposób określony w art. 112 kc w związku z art. 165 § 1 kpc. Ponieważ jest to termin oznaczony w tygodniach, kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Termin do wniesienia apelacji jest zachowany, gdy przed jego końcem apelacja: 1) wpłynie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub 2) zostanie oddana w polskim urzędzie pocztowym - art. 165 § 2 k.p.c.

Zgodnie z art. 370 k.p.c., sąd pierwszej instancji ma obowiązek odrzucić na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do art. 9 § 1 zd. 2 kpc, strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

Publikacja wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie sygn. IV U 2422/16, na którą ubezpieczony się nie stawił, odbyła się w dniu 13 grudnia 2016r. (protokół publikacji k. 25, 55, wyrok k. 26 a.s.)

W dniu 16 grudnia 2016r. (data stempla pocztowego) wpłynęło pismo ubezpieczonego z tej samej daty, w którym „prosił o odpis wyroku postępowania Sądu z dnia 13.12.2016r.” (pismo k. 28, koperta k. 29 a.s.).

Odpis wyroku został ubezpieczonemu doręczony, w trybie art. 9 § 1 zd 2 kpc, w dniu 27 grudnia 2016 r. (zpo k. 32 a.s.)

Dnia 4 stycznia 2017 r. (data stempla pocztowego) ubezpieczony złożył apelację od wyroku w sprawie sygn. IV U 2422/16 (koperta k. 35, apelacja k. 33 a.s.).

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż ubezpieczony nie złożył wniosku o doręczenie mu odpisu wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku tj. stosownie do art. 328 § 1 k.p.c. Termin do wniesienia apelacji upłynął mu zatem bezskutecznie z dniem 3 stycznia 2017 r. (art. 369 § 2 kpc.). Ponieważ ubezpieczony złożył apelację w dniu 4 stycznia 2017r., Sąd I instancji prawidłowo ustalił, iż jest ona spóźniona i odrzucił apelację na podstawie art. 370 kpc.

Treść wniosku ubezpieczonego z dnia 16 grudnia 2016r. nie dawała żadnych podstaw do wnioskowania przez Sąd Okręgowy, iż ubezpieczony domaga się sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r. stosownie do art. 328 § 1 kpc. W powyższym piśmie, oprócz wniosku o doręczenie mu odpisu wyroku, ubezpieczony w żaden sposób nie dał wyrazu temu, iż chce wywieść apelację. Jak wynika z powołanego art. 9 § 1 zd. 2 kpc, strony mają prawo domagania się doręczenia im odpisów, kopii, wyciągów z akt sprawy i często z tego uprawnienia korzystają. Zaznaczyć należy, iż nie jest odosobnioną sytuacja, gdy strona, która przegrała spór w I instancji nie wywodzi środka zaskarżenia od wyroku. Treść wniosku ubezpieczonego z dnia 16 grudnia 2016r. była jednoznaczna i uzasadniała kwalifikację Sądu I instancji, iż pismo zawiera jedynie żądanie wydania ubezpieczonemu odpisu wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r. na podstawie art. 9 § 1 zd. 2 kpc.

Podkreślić też trzeba, iż termin do wniesienia apelacji jest terminem ustawowym, a zatem nie podlega skróceniu, czy wydłużeniu. Art. 369 k.p.c. wyznacza zarówno początek, jak i koniec biegu terminu do wniesienia apelacji, a prawo procesowe nie przewiduje żadnych jego modyfikacji. Tak więc strona nie może złożyć apelacji w dowolnym terminie i bez znaczenia dla skutków z art. 370 kpc, są przyczyny niezachowania przez nią tego terminu. Upływ terminu sąd bierze pod rozwagę z urzędu i jest obowiązany spóźnioną apelację odrzucić (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2013 r., III AUz 493/13, LEX nr 1430785).

Dodatkowo jedynie można wskazać, iż stronie, która nie dokonała czynności procesowej bez swojej winy, przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o przywrócenie jej terminu do dokonania tej czynności, na podstawie art. 168 § 1 kpc.

Z tych względów Sąd Apelacyjny, uznając zażalenie wnioskodawcy za bezzasadne, na mocy art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 385 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSA Alicja Podlewska SSA Iwona Krzeczowska-Lasoń SSA Aleksandra Urban

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Urbańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Podlewska,  Iwona Krzeczowska-Lasoń ,  Aleksandra Urban
Data wytworzenia informacji: